مجاهد فرهنگی بدون مرز، سید محمدعلی رحیمی
مرور رده

دست نوشته

هجرت و غربت (فرازهایی از نامه شهید به دوستانشان)

گاهی اوقات انسان بعضی واژه ها را به اندازه معنی تحت الفضی اش، درک و حس میکند و واضح است که آشنایی با آن و فهم از آن برایش محدود است و اما هنگامی میرسد که انسان با آن واژه ها زندگی میکند و روح خود را با روح آن معانی می آمیزاند ...

ابوذر و ربذه (فرازهایی از نامه شهید به دوستانشان)

برای من حقیر تا کنون "ابوذر" فقط یک نام بوده و "ربذه" فقط یک مکان. و اینک آرام آرام ذره ای فهیمده ام که ابوذر تنها یک نام نیست بلکه روحی است به بلندای همه غریبان و بیکسان، و ربذه تنها یک مکان محدود نیست بلکه فضایی است برای تمام غریبان.

ابوذر کیست و ربذه کجاست؟

جندب فرزند جناده از افراد قبيله «بني‌کنانه» در سرزمين يمن بود. زمانيکه خبر ظهور پيامبر (ص) را در مکه شنيد برادرش را به آنجا فرستاد تا اطلاعاتي به دست آورد اما پس از بازگشت برادر براي اطمينان خاطر راه مکه را در پيش گرفت و به مدت سه روز در…